Book Cover: Red. nauk. Adam Szecówka, Joanna Dzieńdziora, Sabina Musioł - Bezpieczeństwo we współczesnej społeczności lokalnej
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-86-60730-23-2
Pages: 260

W książce zostały wyodrębnione trzy zasadnicze części. W pierwszej z nich zaprezentowano bezpieczeństwo publiczne w aspektach prawnych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji administracyjnej bezpieczeństwa, funkcji władz samorządowych w sytuacjach kryzysowych, zarządzania kryzysowego w systemie wzmacniania bezpieczeństwa publicznego a także analizy zagrożeń, jakie niesie ze sobą społeczeństwo obywatelskie wykazujące nikłe zdolności w wypełnianiu głównych zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w danym systemie społecznym. W tej części książki na podstawie materiału empirycznego ujawnione są również funkcjonujące w społeczeństwie, inspirowane sensacyjnie przez mass media, stereotypy dyskredytujące zachowania grup społecznych w sytuacjach klęsk żywiołowych. Część druga opracowania wskazuje na kierunki poprawy bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. Otwiera ją Securitologia należąca do nauk praktycznych, które w sposób naukowy wytyczają perspektywę niwelowania zagrożeń dla istnienia, rozwoju i normalnego funkcjonowania człowieka oraz organizacji społecznych. Istotnym czynnikiem optymalizującym bezpieczeństwo społeczności lokalnej jest nie tylko wyposażenie techniczne, kondycja fizyczna ale i wciąż nie doceniana, często ignorowana, kondycja psychiczna służb ratowniczych czy wszelkich osób eliminujących zagrożenia. Towarzyszący im na różnym poziomie nasilenia Zespół Zaburzeń Stresu Pourazowego, obejmujący wszystkie sfery funkcjonowania – biologiczną, psychologiczną, społeczną i duchową, przekonuje, że grupy ratownicze i interwencyjne potrzebują pomocy psychologicznej i wsparcia. Pozostawiona sama sobie traumatyzacja kumulacyjna, wywołująca obniżenie ogólnego dobrostanu, jako konsekwencja uprawiania tych zawodów, wywołuje u pracowników negatywne zmiany obniżające poziom świadczenia tych ważnych społecznie usług. W omawianej części pracy zaprezentowano również zmianę wizerunku, modelu i roli Policji we współczesnej Polsce. Proces przechodzenia od modelu Milicji w państwie totalitarnym, do modelu Policji w państwie demokratycznym i w społeczeństwie obywatelskim stawia policjantów pośród zawodów o wzrastającym prestiżu społecznym, co nie pozostaje bez znaczenia dla poziomu ich funkcjonowania. Uwzględniając w analizowanej części opracowania czynniki optymalizujące bezpieczeństwo zwrócono uwagę na edukację społeczności lokalnej w zakresie sytuacji kryzysowych oraz zapobieganie przestępczości poprzez odpowiednie kształtowanie środowiska lokalnego. Oryginalne aspekty optymalizujące bezpieczeństwo dotyczą roli kobiet w tym zakresie. W odniesieniu do kobiecych służb wzmacniających bezpieczeństwo obywateli zachodzi konieczność przełamywania stereotypów społecznych dotyczących mniejszej skuteczności kobiet w grupach dyspozycyjnych aniżeli mężczyzn. W życiu współczesnej jednostki ludzkiej i społeczeństwa rosnącą dynamicznie rolę odgrywa technologia informacyjna. Nie przypadkowo więc ta problematyka otwiera najobszerniejszą trzecią część opracowania, która odzwierciedla działalność na rzecz bezpieczeństwa publicznego przypisaną instytucjom, organizacjom i określonym środowiskom społecznym. Czytelnicy znajdą tu plastyczne i realne odzwierciedlenie współczesnej rzeczywistości w zakresie eliminowania zagrożeń, wzmacniania bezpieczeństwa i zabiegów profilaktycznych w tym zakresie. Poszczególni autorzy w tej części opracowania uwzględnili działania prewencyjne policji i profilaktyczne straży miejskiej a także współpracę cywilno-wojskową. W tym miejscu wartościowym materiałem do komparatystycznej refleksji może być słowacki model współpracy cywilno-wojskowej w odniesieniu do wewnętrznych sytuacji kryzysowych. Kształtowanie i poprawa stanu bezpieczeństwa została ujęta również w kontekście działań służb celnych. Spośród różnych środowisk społecznych na szczególną ochronę zasługują dzieci młodzież szkolna. Temu zagadnieniu zostały poświęcone dwie prace uwzględniające bezpieczeństwo uczniów w szkole, na wycieczkach, w górach, nad wodą. W dobie dominującej dziś w świecie problematyki kryzysu, we wszystkich jego odcieniach w niniejszej publikacji nie zabrakło marketingowych aspektów zarządzania antykryzysowego w sektorze publicznym, z klarownym ukazaniem etapów działania antykryzysowego. Wśród poszczególnych rozdziałów opracowania nie pominięto również niepokojącego zjawiska patologicznego, jakie trawi współczesne życie społeczne – korupcji. (Ze wstępu)