Book Cover: Dariusz Chojecki - Z kart historii Zespołu Szkół Specjalnych  w Raciborzu (1949-2009)
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-49-2
Pages: 146

Przedstawiona książka mająca charakter monografii, w oparciu o badania archiwalne, źródła publikowane i niepublikowane a także wywiad narracyjny, przedstawia dzieje placówki edukacji specjalnej – Zespołu Szkół Specjalnych – na przestrzeni 60 lat jej istnienia. Ponadto zawiera szereg informacji dotyczących doświadczeń zawodowych a także życiowych nauczycieli – pedagogów specjalnych oraz uczniów i częściowo ich rodziców, którzy stanowią elementarne ogniwo całej społeczności szkolnej (…). Należy stwierdzić, że książka stanowi pewne źródło refleksji nad funkcjonowaniem szkolnictwa specjalnego w środowisku społecznym z dostrzeżeniem nauczyciela, którego zawodowa codzienność znacznie się różni od pozostałej grupy zawodowej. W dobie podkreślania przynależności regionalnej, lokalnej, chociaż stajemy się obywatelami Europy i świata można przypuszczać, że praca ta wzbogaci świadomość terytorialną, wzmocni więzi i przywiązanie do „małej ojczyzny” – miejsca gdzie intensywnie kształtuje się nasza osobowość, nasza tożsamość. (Z recenzji)