Book Cover: Red. nauk. Gabriela Kryk, Jolanta Gabzdyl, Renata Stefańska-Klar - Wybrane konteksty edukacji dzieci  i młodzieży
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-70-6
Pages: 290

Publikacja jest unikatową próbą przestawienia oryginalnego zapisu rezultatów prac badawczych podejmowanych w kontekście szeroko rozumianej edukacji. Dzięki takim opracowaniom debatę nad zagadnieniami psychologicznymi, społecznymi i pedagogicznymi podejmuje liczne grono przedstawicieli polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych. (…) Oryginalny jest zamysł zamieszczenia w jednym opracowaniu zarówno tekstów pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i studentów. Aktywność studenckich kół naukowych jest przedłużeniem, przejawem, a zarazem i pozytywnym efektem kształcenia akademickiego w zakresie pedagogiki. Studenci popularyzują, rozpowszechniają wśród społeczności akademickiej wiedzę, nowe osiągnięcia naukowe, dokonania i wyniki badań. Doskonalą swe umiejętności i poszerzają kwalifikacje zawodowe. (…) Opowiadając się za wydaniem pracy, chciałabym podkreślić wysokie kompetencje Redaktorów tomu Dr Gabrieli Kryk, Jolanty Gabzdyl, Renaty Stefańkiej-Klar, którym udało się zebrać interesujące teksty ukazujące ważne pedagogicznie i społecznie zagadnienia. Całość opracowania przenika wartościowa refleksja o potrzebie wymiany myśli naukowej i doświadczeń w zakresie edukacji. (…)

(…)Przedłożona do recenzji praca zbiorowa chociaż stanowi zbiór różnorodnych tematycznie tekstów, to jednak łączy je element, jakim jest zagadnienie podmiotowego traktowania ucznia. Bogata pod względem problemowo-treściowym publikacja stara się wyjść naprzeciw potrzebom nauczycieli, którzy oczekują podpowiedzi w odpowiedzialnym podejmowaniu konkretnych decyzji i działań, w sytuacji nieustannie dokonującej się reformy systemu edukacyjnego. Pod tym względem proponowaną do druku publikację należy ocenić wysoko. Przynosi ona liczne podpowiedzi metodyczne i przybliża ważne  zagadnienia dotyczące kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Nie stroni od częstego problematyzowania metod kształcenia (dobrym tego przykładem są metody uczenia się i nauczania czytania, czy nabywania umiejętności pracy z tekstem) w celu ich doskonalenia ze względu na formy aktywizowania uczniów. Mowa jest także o czynnikach ryzyka mogących zakłócać funkcjonowanie młodego człowieka w społeczeństwie, dlatego należy m.in. brać pod uwagę i rozwijać zainteresowania uczniów, reagować na niepowodzenia szkolne, zawiązywanie się grup o dużym poziomie agresji czy zachowań dysfunkcyjnych. Wszelkie tego typu podejmowane zagadnienia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej dopełniają problematykę niniejszej publikacji. (…) Zamieszczone w publikacji teksty, szczególnie studentów Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, są świadectwem dobrego opanowania nie tylko pedagogicznej wiedzy teoretycznej, ale także praktycznej, czego dobrym przykładem są streszczenia wyników badań empirycznych. (…) (Z recenzji)