Book Cover: Janina Konopnicka - Szkoła i nauczyciel w środowisku raciborskim w latach 1945-1950
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-66-9
Pages: 239

Tematyka analizowana przez Autorkę nie jest całkiem nowa, gdyż poruszało ją kilku co najmniej autorów. Niestety na badaniach okresu PRL mocno widoczne są ślady panującej w tym czasie ideologii, traktującej czerwonoarmistów nie według rzeczywistej postawy, a z góry przydzielonej - bohaterów, wyzwolicieli i dobroczyńców. To opracowanie wolne jest od wpływu ideologii polsko ludowej i budowy „zrębów socjalizmu". Autorka starała się wydobyć rzeczywiste problemy ludności i tej autochtonicznej, mieszkającej tu od wieków i tej napływowej, która nie zawsze ze swej woli musiała zmienić miejsce pobytu, gdyż z terenu, na którym mieszkała Rzeczpospolita Polska odpłynęła wraz ze zmianą granic. Źródłem wiedzy dla Autorki były materiały archiwalne zdeponowane w raciborskim oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach, materiały archiwalne raciborskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także archiwa rodzinne rodzin nauczycielskich. Stworzyło to szansę interesującego spojrzenia na losy regionu i zamieszkującej go ludności poprzez pryzmat dziejów nauczycieli i tych, którzy tu przybyli. Opracowanie w ten sposób traktujące losy regionu jest w pełni nowatorskie i zasługuje na uwagę, gdyż w przeciwieństwie do suchych dokumentów administracji szkolnej pozwala w szerszym zakresie przedstawić problemy tworzącego się szkolnictwa i początki działań oświatowych. (Z recenzji)