Book Cover: Red. nauk. Jolanta Gabzdyl - Komunikacja w edukacji. Uwarunkowania i właściwości
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-34-8
Pages: 341

Treść artykułów, doniesień z badań i rozpraw, składających się na cześć drugą, dotyczy właściwości procesów komunikacyjnych, zachodzących w różnych środowiskach edukacyjnych i w różnych przedziałach wieku ich uczestników. Przedstawione wyniki badań, analizy porównawcze, rozważania, oceny i projekty objęły swym zakresem problematykę efektywności komunikacji, przebiegającej w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym. Autorzy tekstów z tego zakresu zwrócili uwagę na strukturę i cechy komunikacji interpersonalnej, a zwłaszcza na właściwości uczestników komunikacji oraz wykorzystywane formy, środki i metody. Podkreślili m.in. znaczenie językowych aspektów w komunikacji, w tym rolę formułowanych przez nauczycieli i uczniów pytań i poleceń oraz odpowiedzi. W pracy nie pominięto, w dobie postępujących w Polsce i na świecie zachowań dewiacyjnych, akcentów diagnostyczno-terapeutycznych wobec osób o symptomach niedostosowania społecznego i przestępczości. W tej części książki, zgodnie z ogólną tematyką i koncepcją opracowania, autorzy skoncentrowali uwagę na komunikacji społecznej i poszukiwaniu dróg porozumienia w procesie socjalizacji, resocjalizacji i oddziaływań penitencjarnych. Główne walory tej części opracowania wynikają z empirycznego potraktowania podjętych tematów, a także zróżnicowanego terenu badań. Obejmuje on środowisko szkolne, młodzieżowe, placówki resocjalizacyjne oraz penitencjarne dla młodocianych i dorosłych. Opiniowane opracowania części drugiej cechuje dojrzałość metodologiczna, bogata i przejrzysta prezentacja zgromadzonych w badaniach teoretycznych i empirycznych materiałów, przekładów, ilościowych i jakościowych danych, zestawień, opisów i interpretacji. Międzynarodowe grono autorów stwarza czytelnikom znakomitą okazję do porównania stosowanych przez nich procedur badawczych, przeprowadzonych analiz, sformułowanych wniosków, uogólnień, ocen i postulatów. (Z recenzji)