Book Cover: Monika Urbanek - Polski, czeski i słowacki system penitencjarny w opinii osadzonych i personelu więziennego
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-84-3
Pages: 295

Pozycja z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej - obejmuje analizę systemu resocjalizacji w Polsce, Czechach i na Słowacji. Przybliża m.in. mechanizmy przezwyciężania dawnego, niehumanitarnego traktowania więźniów. Książka dr Moniki Urbanek istotnie wzbogaca dorobek polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej  okresu transformacji społeczno-ustrojowej i inspiruje dalsze poszukiwania badawcze w tym zakresie. Naświetla uwarunkowania i mechanizmy  przezwyciężania izolacji i niehumanitarnego traktowania związane z totalitarnymi założeniami ustrojowymi, wskazuje na efektywność ich przezwyciężania przez intencjonalne działania organizacyjne na różnych szczeblach struktury społecznej oraz zaangażowania pedagogów w podnoszeniu jakości pracy resocjalizacyjnej w warunkach wolności i odpowiedzialności. (Z recenzji)

W końcu XX wieku nastąpiły ważne zmiany w zakresie organizacji i funkcjonowania państw obozu socjalistycznego. Zmiany te objęły także więziennictwo, które zaczęło funkcjonować na innych, bardziej humanitarnych zasadach z uwzględnieniem przede wszystkim tendencji wychowawczych i oświatowych w postępowaniu z więźniami. W ten ważny moment przemian w systemie penitencjarnym o charakterze resocjalizacyjnym wpisuje się praca Moniki Urbanek. Dotyczy ona przemian w zakresie oddziaływań penitencjarnych na skazanych na karę pozbawienia wolności w państwach byłego obozu socjalistycznego. Praca obejmuje analizę systemu resocjalizacji penitencjarnej w Polsce, Czechach i na Słowacji. (Z recenzji)