Book Cover: Red. nauk. Paweł F. Nowak, Aleksandra M. Rogowska - Promocja zdrowia w środowisku szkolnym
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-79-9
Pages: 224

Problematyka podjęta w niniejszej monografii dotyczy niezmiernie aktualnego problemu, jakim jest realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Treści podstawy programowej kształcenia ogólnego nakładają na szkoły na wszystkich poziomach edukacji obowiązek przekazywania wiedzy o zdrowiu, a przede wszystkim o sposobach dbania o nie i kształtowaniu właściwych postaw prozdrowotnych. Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia wymagają przede wszystkim właściwej diagnozy, profilaktyki i terapii pedagogicznej. Podejmowane działania, w ramach edukacji zdrowotnej, mają charakter interdyscyplinarny. W publikacji poruszono zagadnienia dotyczące problematyki promocji zdrowia, sposobów kształtowania prozdrowotnych postaw u dzieci i młodzieży, poziomu wiedzy o zdrowiu prezentowanej przez różne grupy, a także zagrożeń zdrowia we współczesnym świecie. Większość prac oparta jest na najnowszych badaniach autorów. Recenzowane materiały mają dużą wartość teoretyczną i praktyczną. Mogą służyć pomocą w kształceniu studentów, jak również w dokształcaniu nauczycieli. Wielu autorów odwołuje się w swoich pracach do bogatego piśmiennictwa, co zwiększa możliwość poszerzenia wiedzy na dany temat i sięgnięcia do wskazanych źródeł. (Z recenzji)