Monika Urbanek

Polski, czeski i słowacki system penitencjarny w opinii osadzonych i personelu więziennego

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2015

„Idea kary pozbawienia wolności w ciągu stuleci przeszła wiele przeobrażeń. Jednak aktualnie najbardziej interesują nas te zmiany, dzięki którym osadzony może wrócić do społeczeństwa i funkcjonować w nim zgodnie z normami społeczno-prawnymi. Celem niniejszego opracowania jest analiza oddziaływań penitencjarnych stosowanych w trzech sąsiednich systemach więziennictwa: Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej. Każde z wybranych państw sąsiadujących ze sobą miało jak dotąd podobne problemy związane z przestępczością, poziomem ekonomicznym i doświadczeniami ideologii polityczno-społecznej. Wszystkie te kraje w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia stanęły przed koniecznością reformy więziennictwa, szczególnie oddziaływań penitencjarnych.”

 

„Polski, czeski i słowacki system penitencjarny w opinii osadzonych i personelu więziennego”

Praca ma jednak charakter mono-grafii, której głównym celem jest analiza funkcjonowania systemów penitencjarnych, zwłaszcza oddziaływań penitencjarnych na osadzonego, w Republice Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Słowackiej. Niemożność spełnienia ścisłych kryteriów badań porównawczych skłoniło do rezygnacji z pełnej procedury badań komparatystycznych. Jednak z założeń metody porównawczej korzystano przy opracowaniu zgromadzonego materiału. Ten zaś pozyskano między innymi poprzez analizę dokumentów i zgromadzonych materiałów oraz sondaż diagnostyczny (wywiady z kierownictwem penitencjarnym oraz ankietowanie osadzonych i wychowawców penitencjarnych).

Bogatym źródłem opracowań z zakresu problematyki resocjalizacyjno-penitencjarnej Polski, Czech i Słowacji jest także publikacja oparta na wieloletniej współpracy akademickiej trzech ośrodków naukowych: z polskiej strony Uniwer-systetu Wrocławskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, zaś z czeskiej strony Śląskiego Uniwersytetu w Opawie.  Książka zawiera wartościowe opracowania praktyków czeskich placówek penitencjarnych oraz teksty wielu renomowanych autorów z polskich, czeskich i słowackich ośrodków akademickich.

 

dr Monika Urbanek

Spotkanie autorskie z autorką książki.

„Książka Dr Monika Urbanek istotnie wzbogaca dorobek polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej  okresu transformacji społeczno-ustrojowej i inspiruje dalsze poszukiwania badawcze w tym zakresie.

Naświetla uwarunkowania i mechanizmy  przezwyciężania izolacji i niehumanitarnego traktowania związane z totalitarnymi założeniami ustrojowymi, wskazuje na efektywność ich przezwyciężania przez intencjonalne działania organizacyjne na różnych szczeblach struktury społecznej oraz zaangażowania pedagogów w podnoszeniu jakości pracy resocjalizacyjnej w warunkach wolności i odpowiedzialności.”

prof. zw. dr hab. Bronisław Urban 

 

Dystrybucja

Publikacja dostępna jest w sprzedaży w:

Księgarnia Sowa ul. Długa 23, 47-400 Racibórz, tel. 32 418 15 13,

mail: ksiegarniasowa1@gmail.com

http://e-sowa.osdw.pl

Centrum Druku ul. Słowackiego 55, pok. A 017, 47 – 400 Racibórz centrumdruku@giscom.pl

mail: centrumdruku@giscom.pl

http://www.giscom.pl/skrypciarnia-pwsz.html